Извештај о раду са финансиским извештајем о пословању за 2020. годину